خلوت تابناک(خبری-ادبی وهنری)

المپیک 2012لندن لایق صلح ودوستی نیست؟!


ناداوری المپیک لندن ؛ یاسیاسی کاری غربی ها؟!

تصمیم قبلی غربی هابرای حذف پرچمدار ایران

            علی مظاهری: یک عمر زحمت کشیدم که این طوری حقم را بخورند؟!

   علی مظاهری اسیر ناداوری فرانک شالما ، داور آلمانی شد تا باری دیگر حقش در ورزش بوکس جهان را بخورند.

به گزارش خلوت تابناک؛باری دیگر ناداوری گریبان کاروان ورزشی ایران راگرفت.این بار این علی مظاهری پرچمدار کاروان کشورمان بود که اسیر ناداوری شد و درحالی که رقابتی برتر داشت نسبت  به حریف کوبایی ، با شوکی که داور  مسابقه به او داد از ادامه مسابقه محروم شد. درحالی که پرچمدار کاروان کشورمان در راند اول 6 بر 4 از حریف کوبایی اش پیش بود ،  در شروع راند دوم حریف کوتاه قد کوبایی مدام با سر به سمت علی مظاهری یورش می آورد و هر بار در آغوش بوکسور کشورمان گیر می کرد. داور وسط این بازی انگار منتظر نشسته بود تا پرچمدار کاروان ایران را ناکام کند. سه اخطار متوالی درحالی که این مظاهری بود  که  داشت به حریف می تاخت ،  دلاور کرمانشاهی مان  را از رقابت های بوکس محروم کرد. او بازنده اعلام شد و ناراحت از این اتفاق به مربی اش می گفت:« یک این همه زحمت کشیدم که این طور حقم را بخورند؟»

او بعد از این هم به سمت مربیان کوبا رفت با آنها دست داد و از رینگ بیرون آمد بی آن که حاضر شود وسط رینگ برود و اجازه دهد که داور دست رقیبش را بالا ببرد. با این اتفاق به احتمال فراوان ، مظاهری باید همین فردا دهکده بازی ها را ترک کند و ممکن است با محرومیت هایی  هم روبرو شود.  علی  دو سال قبل هم  در بازی های آسیایی چین با

ناداوری از رسیدن به مدال طلا محروم شده بود.

شوک حذف ناباورانه علی مظاهری سبب شد  تا بسیاری از بزرگان بوکس ایران در این باره اظهار  نظر کنند. صادق پور  داور بین المللی کشورمان  درباره   این بازی می گوید:« واقعا داوری به این بدی در عمرم ندیده بودم.  این کار برنامه ریزی شده بود. شک نکنید. داور زمانی که می خواهد اخطار بدهد باید هشدار بدهد . باید این کار را مشخص کند نه اینکه در 56 ثانیه 3 تا اخطار بدهد. »

دلشاد پیشکسوت بوکس کشورمان هم می گوید:« واقعا این کار فاجعه بود ، حریف کوبایی داشت کشتی می گرفت ولی نمی دانم این چه نوعی از قضاوت است.»


بله ؛ قابل توجه ایرانی هاوسیاستمداران ما ؛ تاریخ ایران عزیزماگواه است؛ آلمانی ها، روس ها،انگلیسی ها وآمریکایی هادرهرزمینه ای هرگزدشمنی باایرانی رارها نخواهندکرد ؛ همیشه دررویارویی بااین اقوام، ایرانی ، بایدبداند؛ قبل ازآن که آنهابرای مانقشه بکشند؛ بایدتمهیدات لازم رااندیشید؛ کاری که متاسفانه؛آنهاپیش دستی می کنند،کاردرست ومردانه وقهرمانانه رامظاهری کرد؛ انسان وقتی محکمه ای راقبول ندارد؛ نیازی به تمکین رای آنهاندارد؛ آنهاثابت کردند؛ المپیک 2012لندن لایق صلح ودوستی نیست؛چراکه جهان اروپاییان وغربی ها،جهانی سرشارازتوحش وبربریت است وبوق وکرنا...آدم عاقل ایرانی اصیل می داند- ریشه ی المپیاازچه وکه بود؟! اسکندرکه بود؟! مگرریشه ی آنهادرخونریزی وتوحش حیوانی نبود؟ قبلاباایران وایرانی چه کردند؟! پس چه انتظاری از (المپیاوفرزندانش)المپیک می بایست داشت؟! آنهم به نفع ایرانی!؛

تاریخ رابخوانید؛مسایلی که برای امسال مظاهری اتفاق می افتد؛نبایدبه سادگی ازآن گذشت ؛ چه درتخت جمشیددیروز وچه درلندن امروزوچه درتاریخ ایران فردا؛

اندیشمندباشید؛هیچوقت گرگ دوست بره ی گوسفندنخواهدشد.

نیش عقرب نه از ره کین است

اقتضای طبیعتش این است.

اختصاصی خلوت تابناک-

سیدحمیدفاضلی کارشناس ارشدتاریخ ایران وخبرنگارآزاد-تهران-پارک وی-دوازدهم مردادماه1391خورشیدی


نویسنده: فاضلی ׀ تاریخ: پنجشنبه ۱۲ مرداد۱۳۹۱ ׀ موضوع: آرشیواخبار ׀ لینک این پست ׀


© All Rights Reserved to febos1.Blogfa.com / Theme by:
bahar 20عینک دید در شب